Llibre de memòries "Medichem - Els primers 50 anys" editat per por Memorias Ediciones

Medichem – Los primeros 50 años

per Alberto Stampa

Libro Medichem The first 50 yearsWhen a small group of people is enthusiastic about an idea, fights for it and pursues it with tenacity and persistence, and when that small group is truly involved in the realization of that idea, most of the time they succeed and make their dream come true. And this was the case with Medichem, something that, given it emerged from nothing, makes me very happy.

I have had these children’s drawings for the cover of this book hanging in my work space at home for almost 50 years. They were done by my son José Luis when he was still a child, and when we still had the factory in Santa María de Montcada. At that time, I had a blue car, the train passed behind the small building, which I rather pompously called a factory, and there was also a well. What is incredible is José Luis’ drawing of the large factory, which was not even planned at that time, let alone designed. The drawing anticipated the shape of warehouse 1 of the Celrà factory, built in 1979, which began operating in 1980. Premonition? Sometimes the prediction of what is unpredictable comes to pass…

Since I started out as an entrepreneur, I have opted for discretion, for a low profile, so I use the word success with some discomfort, because I don’t like to boast and because many others do it much better than me. But if I look back and remember how we started, practically from nothing, and consider how far we have come, it seems to me an irrefutable fact that Medichem has been, above all, a success story. It is quite simply a feat to have stayed alive as a Company for 50 years, because more than 90 percent of the customers and pharmaceutical laboratories from the time we set out no longer exist. They either disappeared, merged with others or were absorbed by larger companies.

When I founded Medichem in 1971, it was that spirit or attitude that spurred me on and ignited the spark that got the Company underway. That spin on things also made it possible for us to take off internationally and to grow gradually, from the first employee at the outset to our current staff. The fact is that Spain in those early years in the 1970s represented only 3% of the world Market for pharmaceutical products and, with that glass-half-full or optimistic-shoe-salesman’s mindset, I thought: “Fantastic, there is 97% where we can sell; let’s go for that 97%. Let’s sell to the rest of the world.”

Medichem currently offers a portfolio that includes 57 product lines in 50 countries on five continents and sells to more than 300 customers.

Quan un petit grup de persones s’entusiasma amb una idea, lluita per ella i la persegueix amb tenacitat i persistència. Quan aquest petit grup s’implica de debò en la materialització d’aquesta idea, la majoria de vegades aconsegueix triomfar i assolir el seu somni. I aquest va ser el cas de Medichem, especialment pel valor que té haver sorgit del no-res. Em fa molt feliç.

Fa gairebé 50 anys que tinc penjats aquests dibuixos infantils de la portada al meu racó de treball a casa. Els va fer el meu fill José Luis, aleshores un nen, quan encara teníem la fàbrica a Santa Maria de Montcada. Efectivament, jo tenia un cotxe blau, el tren passava darrere de la petita nau a la qual, pomposament, jo anomenava fàbrica i hi havia també un pou. L’increïble és el dibuix de la fàbrica gran que ni tan sols estava planificada i encara menys dissenyada i que es va anticipar a la forma de la nau 1 de la fàbrica de Celrà, construïda el 1979 i que va començar a funcionar el 1980. Premonició? De vegades l’atzar impredictible es compleix…

Des que em vaig iniciar com a empresari he optat per la discreció, per no figurar, així que dic la paraula èxit amb certa incomoditat, perquè no m’agrada presumir de res i perquè molts altres ho fan molt millor que jo. Però si miro enrere i recordo com comencem, pràcticament del no-res, i fins on hem arribat, em sembla un fet irrefutable que Medichem ha estat, sobretot, una història d’èxit. Simplement haver-nos mantingut amb vida com a Empresa durant 50 anys té una mica de proesa, perquè més del 90 per cent de clients i laboratoris farmacèutics de l’època dels nostres inicis ja no existeixen. O bé van anar desapareixent o bé van ser absorbits per companyies més grans o van acabar fusionant-se amb altres.
Quan la vaig fundar, el 1971, aquest esperit o aquesta actitud va ser el que em va estimular i el que va encendre l’espurna que va fer que la Companyia es posés en marxa. Aquesta forma d’interpretar les coses també va fer possible el nostre enlairament internacional i que creixéssim a poc a poc, des del primer empleat (quan comencem) fins a la nostra plantilla actual. El cas és que Espanya aquells primers anys de la dècada dels Setanta només representava el 3% del mercat mundial de productes farmacèutics i, des d’aquesta òptica del got mig ple o del venedor de sabates optimista, vaig pensar: «Fantàstic, n’hi ha un 97 % on podem vendre, anem a buscar aquest 97%. Vendrem a la resta del món».

Actualment Medichem ofereix un catàleg que inclou 57 famílies de productes a 50 països dels cinc continents i ven a més de 300 clients.